logo

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.funsportonline.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť FUN, s.r.o., so sídlom K Lodenici 7380/23, 921 01 Piešťany, IČO 36 219 312,  DIČ 2020168656, IČ DPH SK2020168656, tel: 0907 620 866, e-mail: peter@funsportonline.sk, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10140/T.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym oriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
 
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
Článok I.
Vymedzenie pojmov:
 
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je spoločnosť FUN, s.r.o., so sídlom K Lodenici 7380/23, 921 01 Piešťany, IČO 36 219 312,  DIČ 2020168656, IČ DPH SK2020168656, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10140/T.

V súvisloti s predajom prostredníctvom internetového obchodu www.funsportonline.sk je adresa prevádzky predávajúceho nasledovná:

FUN, s.r.o.

Funsport predajňa

 Kapitána Jaroša 4231/2A

95501 Topoľčany

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ktorý je registrovaný ako užívateľ na stránke www.funsportonline.sk alebo nakupuje na stránke www.funsportonline.sk  a ktorý má možnosť objednať produkty na stránke predávajúceho. Kupujúci, fyzická osoba musí byť starší ako 18-rokov, pokiaľ je to právnym poriadkom Slovenskej republiky vyžadované na kúpnu niektorého tovaru vyžadované.
Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania alebo ich ďalšieho predaja alebo obchodovaním s nimi.
 
Článok II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 
Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.funsportonline.sk, tento výber potvrdí vložením do „košíka“. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka, skontroluje jeho obsah a uskutoční záväznú objednávku.
V prípade, ak kupujúci uvedie pri objednávke IČO má sa za to, že kupujúci vystupuje ako podnikateľ a nie spotrebiteľ.
 
Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť FUN, s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. V prípade registrácie, po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.funsportonline.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť FUN, s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.funsportonline.sk pod menom príslušného kupujúceho.
 
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.funsportonline.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim a že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.funsportonline.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim.
 
Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Kupujúci – spotrebiteľ je však oprávnený od kúpnej zmluvy bez udania odstúpiť a to od potvrdenia objednávky až do 14-ich  dní po doručení objednaného tovaru.
 
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.funsportonline.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. 

Podmienky nákupu:
Vzhľadom na predmet predaja prostredníctvom internetového portálu www.funsportonline.sk si predávajúci vyhradzuje právo a súčasne je povinný odmietnuť všetky objednávky osôb mladších ako 18 rokov v prípade, že sa jedná o tovar, ktorý nie je možné predávať osobám mladším ako 18 rokov a ktoré podľa platných právnych predpisov nie sú spôsobilé na nákup tovaru určeného na predaj cez portál www.funsportonline.sk.
 
 
Článok III
Ceny
 
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena celej objednávky je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru/tovarov alebo služby/služieb zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
Ceny produktov uvádzané na portály www.funsportonline.sk nemusia byť rovnaké ako na predajných miestach predávajúceho a sú záväzné výhradne pre predaj prostredníctvom portálu www.funsportonline.sk.
 
Článok IV
Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu prostredníctvom:
- v hotovosti na predajnom mieste predávajúceho uvedenom na stránke www.funsportonline.sk
- platby na dobierku
- vopred prevodom na účet predávajúceho, variabilný symbol číslo objednávky. V prípade platby zo zahraničia (mimo bánk v SR) je kupujúci povinný zadať medzinárodnú platbu s príznakom SHA (všetky náklady s platbou na účet kupujúceho).
 
Článok V.
Dodacie podmienky
 
Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej Pošty a to balíkovou službou alebo kuriérskou službou.
 
Tovar posielame do 7-ich pracovných dní od obdržania objednávky v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby príkazom do 5-ich pracovných dní po zaevidovaní platby. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo emailom.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Spoločnosť FUN, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v prevádzke spoločnosti FUN, s.r.o., bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenej prevádzke. V prípade jeho nedostupnosti bude s kupujúcim dohodnutý alternatívny postup.
 
Kupujúci berie na vedomie, že pri preberaní tovaru môžu byť prepravcom skontrolované jeho osobné údaje uvedené v registrácii/objednávke na stránke www.funsportonline.sk. V prípade, ak kupujúci bude mladší ako 18 rokov a predávaný tovar je viazaný na vekovú hranicu 18 rokov,  prepravca dodávaný tovar kupujúcemu neodovzdá.

Poplatky za doručovanie a balenie tovaru 
 
            Cena za doručenie tovaru je uvedená pri každej objednávke, pričom závisí od zvoleného spôsobu platby a zvoleného spôsobu dopravy. 
 
            Spoločnosť FUN, s.r.o.  doručuje objednávky prostredníctvom:

  • Slovenskej pošty - balíky sú určené na zasielanie vecí a tovaru s lehotou doručenia: vnútroštátny styk - na tretí pracovný deň po dni podania (D + 3). Za službu je možné zaplatiť v hotovosti, úverom poštovného a poštovými známkami. Balíky sú dodávané rozvozom alebo oznámením o uložení zásielky na pošte.

  • Kuriérskej spoločnosti - lehota dopravy nasledujúci deň po dni podania. Oznámenie príchodu zásielky adresátovi na dodací oblastný uzol alebo určenú poštu prostredníctvom telekomunikačných zariadení (tel. ,sms , e-mail) a dohodnutie spôsobu a času dodania zásielky. Pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky bude zanechané písomné oznámenie a kontakt na kuriéra. Po dohode možnosť doručenie tovaru nasledujúci možný deň. Zásielky sa dodávajú do ktoréhokoľvek miesta v SR priamo k Vašim dverám.

 
            Cena dopravy je záväzná, tak oko je uvedená pri každej objednávke. Pri objednávke do 50 Eur a platbe dobierkou je cena za poštovné vo výške 3,50 Eur. 
Predávajúci je oprávnený neúčtovať poštovné pri objednávkach nad hodnotu objednávky 50 Eur.
 
            V prípade osobného odberu sa poštovné a balné neúčtuje. Osobný odber je možný na adrese FUN, s.r.o. Kapitána Jaroša 4231/2A, 955 01 Topoľčany. 
 
Článok VI.
Záruka, záručný list
 
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty.
 
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 2 týchto Všeobecných podmienok.
 
Článok VII.
Zhoda s kúpnou zmluvou
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
 
 
Článok VIII.
Reklamácia a jej uplatnenie a riešenie sporov
 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktorá sa vyskytne počas záručnej doby.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 2 týchto všeobecných podmienok.
 
V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
FUN, s.r.o., Kapitána Jaroša 4231/2A, 955 01 Topoľčany
 
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným dopravcom - vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku spoločnosti FUN, s.r.o.
 
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke  http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 
Článok IX
Storno objednávky

Storno zo strany kupujúceho

Kupujúci môže stornovať objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby, než je vyexpedovaná. Informáciu o expedícii obdrží kupujúci na jeho email zadaný pri objednávaní.
Ustanoveniami tohto článku IX nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.funsportonline.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku XI. nižšie.
Storno objednávky zo strany FUN, s.r.o. 
Spoločnosť FUN, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť FUN, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky  alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti FUN, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť FUN, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 7-ich dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 
Článok X.
Neprevzatie zásielky

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.funsportonline.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške poštovného a balného.
 
 
Článok XI
Odstúpenie od zmluvy
 
Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese peter@funsportonline.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok (použitie formulára nie je ale podmienkou odstúpenia, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, že odstupuje od zmluvy) . V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti FUN, s.r.o., a to osobne v  prevádzke spoločnosti FUN, s.r.o. alebo zaslaním na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou FUN, s.r.o., a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti FUN, s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť FUN, s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode s kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci - spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 
Spoločnosť FUN, s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.
Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 
V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
Kupujúci – podnikateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku Všeobecných podmienok.
 
Článok XII
Ochrana osobných údajov
 
12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
12.2. Kupujúci (ďalej aj „dotnutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.funsportonline.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
12.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.funsportonline.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.funsportonline.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.funsportonline.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
12.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 12.1. a to na účely uvedené v bode 12.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
12.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
12.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 12.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
12.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
12.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
12.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
 
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 
12.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 12.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 
12.11. Právo kupujúceho podľa bodu 12.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
12.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
12.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
12.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 24.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
12.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
12.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
12.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
12.18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
12.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 12.9., 12.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 12.12. až 12.14. vybaví predávajúci bezplatne.
12.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 12.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
12.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 12.19. a 12.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 
12.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 12.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
12.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 12.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S


Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31 329 217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 3215/B
 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 26367/B


12.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.funsportonline.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto             ako kupujúci udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 12.1. a na účely uvedené v odseku 12.2. týchto podmienok spoločnosťou FUN, s.r.o., so sídlom: K Lodenici 7380/23, 921 01 Piešťany.

Článok XIII
Orgán dozoru
 
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj , PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
 
 
Článok XIV
Záverečné ustanovenia
 
Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.funsportonline.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.funsportonline.sk.
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2016.

2024 © FUN s.r.o | prevádzkované eshop systémom Grandus od spoločnosti For Best Clients, s.r.o.